Vypisování témat prací

Z Manuály FFUK
Přejít na: navigace, hledání

manuál pro vyučující a pověřené osoby

SEZNAM A FILTR VYPSANÝCH TÉMAT PRACÍ

Vypisovani praci.png

 • K evidenci témat závěrečných prací slouží modul Vypisování témat prací dostupný po přihlášení do SIS.
 • Pro bližší informace lze použít také menu Nápověda (ikona s otazníkem) v pravém horním rohu.

Vypisovani praci napoveda.png

 • Po vstupu do modulu vypisování témat prací se otevře Filtr, pomocí kterého můžeme prohlížet již zadaná témata prací. Pomocí zadaných parametrů je možné si zobrazit požadovaná témata prací.

Vypisovani praci filtr.png

 • Filtr je možné si přizpůsobit podle vlastních potřeb. Vlastní nastavení filtru si provedeme pomocí ikony Upravit nastaveni(ozubené kolo) v záhlaví filtru. Po kliknutí na ní se otevře okno, ve kterém si zaškrtnutím/odškrtnutím můžeme navolit položky, které chceme ve filtru mít. Nastavené změny pak jen potvrdíme tlačítkem Uložit.

Vypisovani praci filtr001.png Vypisovani praci filtr002.png

 • Obsah jednotlivých položek filtru je popsán pod ikonou Nápovědy (modré kolečko s otazníkem). Ikona ozubeného kola se zelenou šipkou vrací nastavení položek filtru do původního fakultního nastavení.

Vypisovani praci filtr003.png


VYPSÁNÍ NOVÉHO TÉMATU PRÁCE A SCHVÁLENÍ

 • Nové téma práce vypíšeme kliknutím na položku Nová práce v horní zelené liště menu.

Vypisovani praci nova001.png

 • Povinně vyplníme označená pole (Téma v jazyce práce, Téma v angličtině, Akademický rok vypsání a Typ práce).

Vypisovani praci nova002.png

 • Podle sebe upřesníme další položky. Pole Vedoucí/Školitel, Obor práce a Řešitel se vždy vyplňují výběrem z číselníku přes ikonu lupy, jejich pole nikdy nevyplňujeme ručně. Po stisknutí ikony lupy se zobrazí nové okno, ve kterém si pomocí filtru vyhledám požadovaný záznam a přidám jej pomocí kliknutí na ikonu zeleného plus (u oboru) nebo na ikonu zelené šipky (u vedoucího a řešitele práce).

Vypisovani praci nova003.png

 • Pole Obor práce nezapomínáme nikdy vyplnit. Pokud student studuje dvouobor, vyplňuje se zde pouze jeden obor, diplomní.
 • Má-li být téma práce nabízeno volně k dispozici studentům pro přihlášení, nevyplňujeme pole Řešitel.
 • Po vyplnění příslušných polí je nutné nové téma práce uložit pomocí tlačítka Uložit vlevo dole.

Vypisovani praci nova004.png

 • V případě, že téma práce vypisovala katedrou pověřená osoba, je téma ihned vypsané a studenti se k němu mohou začít přihlašovat, pokud není řešitel už daný.
 • Jestliže ale téma vypisoval sám vedoucí práce, ze své učitelské role, je třeba ještě téma schválit pověřenou osobou. V seznamu prací se vyhledá práce, vybere se zaškrtnutím a v dolním rolovacím menu se zvolí položka Schválit vybrané práce (Je možné to provést i u více vybraných prací najednou.). K takto katedrou schválené práci se už studenti mohou hlásit.

Vypisovani praci nova005.png Vypisovani praci nova006.png

 • Pozn.: Nové téma práce můžeme také vytvořit formou kopie z nějaké stávající práce. Vyhledáme si práci, rozklikneme její detail a v dolní rolovací liště zvolíme položku Vytvořit zobecněnou kopii této práce (bez řešitele). Potvrdíme tlačítkem Vykonat a už editujeme nově vytvořené téma práce.

Vypisovani praci novakopie.png


KONTROLA ZALOŽENÍ, POTVRZENÍ

 • Po uložení tématu práce si náhledem zkontrolujeme vyplněná pole.
 • Student se v SIS k práci přihlásí. Aby se dostal k editaci přihlášené práce, je třeba mu přidělení tématu ještě potvrdit.
 • Pomocí filtru si vyhledáme práce s přihlášenými zájemci.

Vypisovani praci nova007.png

 • Rozklikneme si detail vybrané práce. Vybereme zaškrtnutím obor a klikneme na tlačítko Zadat. Zobrazí se upozornění, zda chceme zadání skutečně provést.

Vypisovani praci nova008.png Vypisovani praci nova009.png

 • Pokud nyní narazíme na nějakou chybu v zadání, práci nepotvrdíme, ale nejdřív editujeme.
 • Po potvrzení práce totiž již není možná editace většiny polí.
 • Chybný zápis je možné zrušit pomocí tlačítka Zrušit zápis, čímž odebereme přidělení práce řešiteli.

Vypisovani praci nova010.png

 • Chceme-li vymazat téma práce, vyhledáme si téma práce pomocí filtru, rozklikneme jeho detail a zvolením položky Vymaž práci v dolním rolovacím menu vymažeme. (Pouze v případě duplicity či chyby v zadání práce.)

Vypisovani praci nova011.png


EDITACE PRÁCE STUDENTEM

 • Po potvrzení nové práce si student vyplní klíčová slova, klíčová slova v angličtině, jazyk práce, zásady pro vypracování, seznam odborné literatury a vše uloží.
 • Klíčová slova je třeba zadat uvážlivě, protože podle nich je práce dohledatelná v Centrálním katalogu UK a v dalších univerzitních databázích.


TISK ZADÁNÍ PRÁCE (pověřená osoba)

 • Zadání práce je třeba prostřednictvím pověřené osoby vytisknout.
 • Zadání se tiskne až po vyplnění povinných informací studentem. Tiskne se jeden výtisk, který se podepsaný studentem, vedoucím katedry a vedoucím práce doručí na Studijní oddělení ke kontrole dle harmonogramu akademického roku. Zadání je možné tisknout jednotlivě v Detailu práce zvolením položky Vytisknout zadání (formát PDF) v dolním rolovacím menu nebo hromadně pomocí položky Hromadný tisk zadání v horní zelené liště menu.

Vypisovani praci zadani001.png

 • Pomocí filtru si pověřená osoba může definovat seznam prací pro tisk. Tlačítkem Vygenerovat se pak hromadně vytvoří zadání k tisku.

Vypisovani praci zadani002.png


VLOŽENÍ PRÁCE STUDENTEM, PŘEDBĚŽNÁ KONTROLA PRÁCE, ŽÁDOST O NEVEŘEJNOST PRÁCE

 • Student vloží soubory práce.
 • Pověřená osoba provede kontrolu souladu tištěné a elektronické podoby práce.
 • Vedoucí práce si (stejně jako student) může kdykoli před odevzdáním práce požádat o předběžnou kontrolu na plagiáty prostřednictvím Theses.cz pomocí ikony žlutého trojúhelníku se zeleným plus.

Vypisovani praci kontrola001.png Vypisovani praci kontrola0011.png

 • Kontrola proběhne zpravidla v následujících 24 hodinách, může však trvat až 5 dní. Její výsledek se zobrazí ve sloupci Stav kontroly společně s PDF protokolem. Tato kontrola se automaticky provádí po odevzdání práce studentem.

Vypisovani praci kontrola0022.png

 • Nejpozději do dne obhajoby může také vedoucí práce požádat o vyloučení práce ze zveřejnění či o prodloužení lhůty pro zveřejnění. Žádost se podává v položce Žádosti o neveřejnost souborů a prodloužení lhůt ve spodní zelené liště menu.

Vypisovani praci zadosti001.png

 • Po rozkliknutí ikony složky se zeleným plus se vyplní text žádosti a potvrdí tlačítkem Podat žádost.

Vypisovani praci zadosti002.png Vypisovani praci zadosti003.png Vypisovani praci zadosti004.png

VLOŽENÍ OPONENTŮ, POSUDKŮ A PRŮBĚHU OBHAJOBY

 • V seznamu prací vyhledáme příslušnou práci, rozklikneme její detail.
 • Ve spodním rolovacím menu zadáme Upravit záznam o práci a klikneme na tlačítko Vykonat.

Vypisovani praci soubory002.png

 • Oponenta vybereme pomocí ikony lupy z číselníku. Pokud není oponent vyplněn, nelze vložit posudek!!!

Vypisovani praci soubory003.png

 • Dále vyplníme datum a místo konání obhajoby a potvrdíme.
 • Soubory vkládáme z detailu práce, když v dolním rolovacím menu zvolíme položku Vložit nebo odstranit soubory. V oddílu Přidat soubor vybereme vždy požadovaný typ souboru (podle role přihlášeného uživatel, nejčastěji - Posudek vedoucího, Posudek oponenta, Záznam o průběhu obhajoby) a jeho způsob nahrání. Buď vybereme soubor uložený v počítači tlačítkem Vybrat soubor a potvrdíme tlačítkem Uložit.

Vypisovani praci soubory004.png Vypisovani praci soubory005.png Vypisovani praci soubory006.png Vypisovani praci soubory0061.png

 • Nebo vyplníme otevřené textové pole a potvrdíme tlačítkem Uložit.

Vypisovani praci soubory007.png

 • Pozn.:Záznam o průběhu obhajoby je možné vložit i jako naskenovaný soubor. Budeme-li vkládat záznam o průběhu obhajoby jako naskenovaný soubor, nezapomeneme přelepit podpis předsedy komise.


FINALIZACE ODEVZDANÉ PRÁCE (pověřená osoba)

 • Finalizovat práci můžeme až po zadání výsledku obhajoby. Práci tedy finalizujeme nejdříve 16. den po obhajobě (do 15 dnů po obhajobě mohou studenti ještě nahrávat k práci Errata) a nejpozději 20. den po obhajobě.
 • Odevzdanou a zeditovanou práci finalizujeme v Detailu práce pomocí výběru možnosti Finalizovat práci v dolní rolovací liště. Provedení potvrdíme tlačítkem Vykonat. Zobrazí se hláška, zda chceme finalizaci skutečně provést, kterou potvrdíme.

Vypisovani praci finalizace001.png

 • Pokud nejde práce finalizovat z důvodu nevyplnění nějakých údajů, objeví se v horní části obrazovky červené upozornění, co je třeba doplnit. Zkontrolujeme tedy znovu záznam o práci, údaj doplníme a finalizaci zkusíme provést znovu.